Sociální služba nabízí:

 • dlouhodobou a pravidelnou podporu vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
 • každodenní zapojení do různorodých pracovních činností
 • příležitost pro získání nových sociálních kontaktů

Cíle sociálně terapeutické dílny:

 • získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením
 • samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby, získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí osoby se zdravotním postižením
 • začlenění osoby se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky, apod.)

Poskytování této sociální služby je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Identifikátor registrované sociální služby: 4040961

Mezi základní činnosti při poskytování služby patří:

 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
Místo poskytování: Centrum STROOM DUB o.p.s.
Forma: ambulantní
Čas: denně pondělí – pátek, 7:30 – 14:00 hodin po celý kalendářní rok
Úhrada za službu: Aktuální ceník v dokumentech Ke stažení
Věková struktura: 16 – 64 let

Uchazečem o poskytování sociální služby je:

 • osoba, která není v akutní fázi duševního onemocnění
 • osoba, která má vytvořeno rodinné nebo jiné sociální zázemí
 • osoba, která není závislá na návykových látkách či jinak závislá>
 • osoba, která nevykazuje sklony k agresivnímu chování

Náplň a realizace služby:

je dobrovolný nácvik a provádění pracovních činností a úkonů a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby vyjádřené především v Individuálním plánu jednotlivých uživatelů.

 • na dílně STD - zdokonalování a učení se různým technikám ručních prací, např. tkaní na kolíkovém a čtyřlistém stavu, malování různými technikami, enakustika, výroba linorytu, vyšívání, výroba tapika, výroba drobných dárkových předmětů - všechny tyto techniky slouží k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky uživatelů služby
 • v pracovních dílnách – keramická a výtvarná dílna, prádelna, šicí dílna a tkalcovna, rukodílna, kde se uživatelé služe zapojují do samotné výroby v chráněných dílnách
 • v kuchyňce - výroba pekařských výrobků do kavárny, pečení vánočního cukroví
 • v objektu Centra STROOM DUB a jeho blízkého okolí – úklid parku, sekání trávy, hrabání listí, činnosti spojené s úklidem budovy apod