Cílovou skupinou Centra STROOM DUB jsou osoby v nepříznivé sociální situaci s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiných:

 • mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
 • mládež a dospělí lidé s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, s výjimkou osob plně imobilních nebo vyžadujících ošetřovatelskou péči
 • mládež a dospělí lidé s duševním onemocněním v remisi
 • mládež a dospělí lidé se sociálním znevýhodněním (nezaměstnanost, nevyhovující sociální a rodinné zázemí, návrat z výkonu trestu nebo z ústavního zařízení)
 • etnické menšiny
 • rodiny s dětmi/dítětem
 • senioři

Uchazečem o poskytnutí služeb nebo uchazečem o zaměstnání je:

 • osoba 16 - 64 let
 • osoba, která má ukončenou povinnou školní docházku (nebo osoba, která byla od povinné školní docházky osvobozena)
 • osoba, která není v akutní fázi duševního onemocnění
 • osoba, která má vytvořeno rodinné nebo jiné sociální zázemí, do kterého se může na víkend vracet
 • osoba, která není závislá na návykových látkách či jinak závislá
 • osoba, která nevykazuje sklony k agresivnímu chování

Centrum poskytuje tyto sociální služby:

 • základní sociální poradenství
 • sociálni rehabilitace, která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí
 • sociálně terapeutické dílny: ambulantní - denní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie

Centrum provozuje chráněné dílny, které směřují k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním).

Naopak sociální služba není určena následujícím osobám, které nesplňují výše uvedené podmínky:

 • osoba, která nesplňuje věkovou kategorii
 • osoba, která nesplňuje cílovou skupinu
 • osoba, která požaduje jinou službu, než poskytujeme