Cíle STROOM DUB o.p.s. vycházejí především ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti. Ty jsou zaměřeny na:

 • poskytování kvalitních sociálních služeb. Společnost poskytuje sociální službu Sociálně terapeutické dílny podle §67 a Sociální rehabilitace podle §70 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • poskytování základního sociální poradenství pro klienty služeb a jejich rodinné příslušníky, zákonné zástupce, opatrovníky;
 • poskytování vzdělávacích a aktivizačních služeb zaměřených na sociální integraci, růst osobnostních kompetencí a pracovních návyků klientů služeb.
 • podporování vzniku nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a jejich udržení;
 • šíření zkušeností a dobré praxe v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a osob v nepříznivé sociální situaci.

K naplnění poslání a vize dále pak přispívají již získané zkušenosti s provozováním pobytových a ambulantních sociálních služeb v Centru STROOM DUB, neustálý zájem vedení společnosti o moderní metody sociální práce, kvalitní vybavení a zázemí obou sociálních služeb, vzdělaný a odborný personál. To vše vede především k aktivní pomoci klientů služeb začlenit je v co možná největší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich návrat do společnosti, na trh práce, ke vzdělávání a využívání širokých veřejných služeb. Pro STROOM DUB o.p.s. je důležité především:

 • stabilizace psychického a tělesného zdraví klienta;
 • aktivizace, podpora a rozvoj schopností, dovedností a pracovních návyků klienta;
 • podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti klienta;
 • podpora důstojnosti a pocitu užitečnosti a sounáležitosti klienta se společností;
 • pobyt klienta ve vstřícném a příjemném prostředí;
 • podpora klienta v udržování dobrých vztahů v rodině, s blízkými a přáteli.