Menu
STROOM DUB o.p.s.
STROOM DUB o.p.s.StroomDub

Ochrana osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce:

Centrum sociálních služeb STROOM DUB o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub
Registrováno 19. 4. 2006 u KS v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 126.

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: Dub u Prachatic, Dub 26, 384 25
email: info@stroomdub.cz
telefon: 388 328 159

Účel zpracování osobních údajů:

Účel zpracování Vašich osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podmínkách jeho poskytování.
V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah zpracovaných údajů odpovídá účelu jejich zpracování tak, aby mohl být adekvátně naplněn.
Osobní údaje vedeme o:

 • klientech,
 • zaměstnancích,
 • dobrovolnících,
 • obchodních partnerech.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu),
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa),
 • údaje o rodině (děti a ostatní vyživované osoby),
 • údaje o zdravotním stavu (zdravotní dokumentace včetně nezbytné fotografické dokumentace),
 • údaje o sociální situaci (sociální dokumentace)
 • životopisy, soudní rozhodnutí, správní rozhodnutí,
 • žádosti o osobní doklady, příspěvky, dávky, výjimky,
 • fotografie,
 • bankovní kontakt,
 • čísla osobních dokladů.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel je zákonným a smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, výkon práce, kontaktování, dodržení zákonných ustanovení týkajících se účetnictví. Nemáte povinnost poskytnout osobní údaje, pro které je vyžadován Váš souhlas. Udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí sociální služby však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

správce, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce služby zpracovatele údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje na dobu poskytování služby dle smlouvy a dle archivního řádu.

Práva související se zpracováním osobních údajů
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo:
a) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

b) Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

c) Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d) Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

f) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Uplatnění práv:

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: STROOM DUB o.p.s., Dub 26, Dub u Prachatic 384 25

Právo podat stížnost:

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce: STROOM DUB o.p.s., Dub 26, Dub u Prachatic 384 25
Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti budou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 17 °C
neděle 21. 7. déšť 27/17 °C
pondělí 22. 7. déšť 21/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 21/14 °C

Mohlo by Vás zajímat